Suomen Kansainvälinen Mölkkyliitto ry:n säännöt

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Kansainvälinen Mölkkyliitto ry ja sen kotipaikka on Lahti, Suomi.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä harrastusta mölkkypeliin sekä määrätietoiseen toimintaan mölkkypelin tunnetuksi tekemiseksi maailmassa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää itse tai antaa oikeuden jäsenyhteisöilleen järjestää merkittävät, viralliset SM- (Suomen Mestaruus),  MM- (Maailmanmestaruus) ja maanosan mestaruuskilpailut

-     tekee jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella Suomen Kansainvälisen Mölkkyliiton tarkoitusta palvelevaa tiedotus- ja valistustyötä;

 • järjestää mölkkypeliin liittyviä kursseja, kokous-, luento-, seminaari- ja keskustelutilaisuuksia, juhlia, tapahtumia, kilpailuja ja sarjapelitoimintaa sekä leiri-, retkeily- ja virkistystoimintaa;
 • laatii näiden sääntöjen määräämin tavoin mölkkykilpailuissa ja liiton muussa kilpailutoiminnassa noudatettavat säännöt sekä valvoo niiden noudattamista
 • nimeää Vuoden Mölkystin jäsenyhteisöjen esityksistä
 • edustaa jäseniään kotimaassa ja ulkomailla
 • edistää mölkkypelin avulla erityisesti nuorison kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa

                      -      harjoittaa julkaisu-, neuvonta- ja muuta samanlaista toimintaa sekä

 • toimii muillakin vastaavanlaisilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi

 

Toimintaansa varten yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä toimin­tansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolaliikettä, kustannustoimintaa, muistoesineiden myyntiä sekä toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä.

 

Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asian edellyttämät luvat ja huolehtii tarvittavista vakuutuksista (asianomaisen luvan).

 

3. Jäsenet

 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kotimainen oikeuskelpoinen yhteisö tai ulkomainen lajiliitto, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä kotimainen tai ulkomainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä mölkkykonventissa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta mölkkykonventissa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Jäsenen voidaan katsoa eronneen, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahden vuoden ajan maksamatta.

 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Kotimaisilta varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syksyn mölkkykonventti, kansainvälisten jäsenmaksujen suuruuden päättää Mölkkyneuvosto. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

 

6. Liiton hallinto

 

Liiton päättävät elimet ovat Mölkkyneuvosto, konventit ja hallitus.

 

Mölkkyneuvostolle kuuluvat ne kansainväliset asiat, jotka näissä säännöissä mainitaan. Konventeille kuuluvat muut säännöissä mainitut asiat ja hallitus on täytäntöönpaneva elin.

 

 

7. Yhdistyksen kokoukset

 

Ylintä päätösvaltaa Suomen Kansainvälisessä Mölkkyliitossa käyttää kaksi vuosittaista mölkkykonventtia.

 

Kevään mölkkykonventti pidetään tammi-toukokuussa ja syksyn mölkkykonventti syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen mölkkykonventti pidetään, kun mölkkykonventti niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Mölkkykonventti on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

 

Mölkkykonventtiin on jokaisella liiton jäsenyhteisöllä oikeus lähettää edustajia seuraavasti:

 • Rekisteröidyt yhdistykset 1 edustaja jäsenmääränsä kutakin alkavaa 100 lukua kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa
 • Muut oikeuskelpoiset yhteisöt korkeintaan 5 edustajaa

 

Mölkkykonventissa on kullakin konventtiedustajalla yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä sekä kannattavilla jäsenillä on konventissa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Mölkkykonventin päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee konventin puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

8. Mölkkykonventtien koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava mölkkykonventit koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen konventtia jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

 

 

9. Mölkkykonventit

 

Kevään mölkkykonventissa käsitellään seuraavat asiat:

 1. konventin avaus
 2. valitaan konventin puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                 
 3. todetaan konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään konventin työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut konventtikutsussa mainitut asiat.

 

Syksyn mölkkykonventissa käsitellään seuraavat asiat:

 1. konventin avaus
 2. valitaan konventin puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                 
 3. todetaan konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään konventin työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. päätetään hallituksen jäsenmäärä
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 9. käsitellään muut konventtikutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian mölkkykonventissa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää konventtikutsuun.

 

10. Mölkkyneuvosto

 

Ylintä päätösvaltaa kansainvälisissä asioissa Suomen Kansainvälisessä Mölkkyliitossa käyttää Mölkkyneuvosto.

 

Mölkkyneuvoston kokouksiin on kullakin kansallisella lajiliitolla oikeus lähettää kaksi äänivaltaista edustajaa, tämän lisäksi MM-kilpailujärjestäjämaalla on kaksi lisäpaikkaa. Kokous voi päätöksellään antaa läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin läsnä oleville. Mölkkyneuvosto kokoontuu joka vuosi MM-kilpailujen aikana. Hallituksen on lähetettävä kutsu hyvissä ajoin ennen kokousta, kuitenkin väh 1 kk ennen sähköpostilla tai muulla varmennettavalla tavalla.

 

Mölkkyneuvoston kokouksen esityslista:

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. Valitaan kokoukselle pöytäkirjanpitäjä
 4. Valitaan tarvittavat kokousvirkailijat
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Katsaus edellisen vuoden toimintaan
 7. Katsaus tulevan vuoden kv. kilpailukalenteriin
 8. Neuvosto voi halutessaan valita Mölkkyn Lähettilään kolmeksi (3) vuodeksi ensimmäisessä kokouksessa, jatkossa kolmen vuoden välein
 9. Päätetään MM-kilpailut järjestävät kansalliset lajiliitot
 10. Päätetään EM-kilpailujen järjestävät kansalliset lajiliitot
 11. Päätetään kansainvälisen jäsenmaksun suuruudesta
 12. Muut esille tulevat asiat

 

Mölkky Lähettilään tehtävänä on pitää yllä kansainvälisiä suhteita, olla kiinteässä yhteydessä Suomen Kansainvälisen Mölkkyliiton hallitukseen, kilpailujärjestelyjen kehittäminen yhteistyössä kilpailujärjestäjien kanssa ja osallistua kansainvälisiin kisoihin tarvittaessa.

 

11. Hallitus

 

Suomen Kansainvälisen Mölkkyliiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syksyn mölkkykonventissa valitut puheenjohtaja ja 4 - 8 muuta jäsentä. Hallitukseen valitaan lisäksi kaksi varajäsentä, jotka kutsutaan aina paikalle. Varajäsenet astuessaan poissaolevan hallituksen jäsenen/jäsenten tilalle tulevat tuolloin myös äänioikeudellisiksi jäseniksi, jos varsinaisia jäseniä on pois. Määritetään varajäsenien järjestys 1 ja 2.

 

Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on 2 kalenterivuotta, niin, että puolet hallituksesta vaihtuu vuosittain. Ensimmäisellä kerralla arvotaan erovuorossa olevat.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä suoraan tai varajäsenillä täydennettynä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

12. Hallituksen tehtävänä on

 

 1. johtaa toimintaa mölkkykonventtien päätösten mukaisesti;
 2. kutsua mölkkykonventit koolle ja valmistella käsiteltäviksi tulevat asiat;
 3. hyväksyä jäsenet
 4. huolehtia varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta;
 5. ottaa palvelukseen tarvittavat toimi­henkilöt
 6. nimeää kilpailutoiminnan ylimpänä tuomaristona toimivan 3-6-jäsenisen juryn ja määrittelee sen toimikauden
 7. edustaa yhdistystä sekä
 8. hallitus nimeää Vuoden Mölkystin jäsenyhteisöjen esityksistä
 9. hoitaa kaikki ne muut tehtävät, jotka hallitukselle näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan kuuluvat ja jotka Mölkkyneuvosto ja mölkkykonventti sille antaa.

 

13. Maanosien mestaruuskilpailut

 

Maanosien mestaruuskilpailuja voi anoa järjestettäväkseen mikä tahansa kansallinen lajiliitto. Anomus tulee jättää vähintään neljä (4) kuukautta ennen Mölkkyneuvoston kokousta Suomen Kansainväliselle Mölkkyliitolle. Mölkkyneuvosto päättää kilpailujen ajankohdan.

 

EM-kilpailut voivat olla muodoltaan singeli, duppeli, trippeli tai 4-hengen joukkuekilpailu.

 

Kilpailujärjestäjä maksaa Suomen Kansainväliselle Mölkkyliitolle sen hallituksen vahvistaman komissiomaksun.

 

14. MM-kilpailut

 

Maailmanmestaruuskilpailujen järjestäjän pitää täyttää Suomen Kansainväliselle Mölkkyliiton määrittelemät kriteerit saadakseen kilpailut järjestettäväkseen.

 

MM-kilpailut järjestetään Suomessa, kunnes Suomen Kansainvälisessä Mölkkyliitossa on jäseninä 6 eri maan lajiliitot, jonka jälkeen mikä tahansa kansallinen lajiliitto voi anoa MM-kilpailuja järjestettäväkseen. Tämänkin jälkeen MM-kilpailut järjestetään vähintään joka kolmas vuosi Suomessa.

 

MM-kilpailut pelataan joukkueella 4 pelaajaa + kaksi varapelaajaa.

 

Kilpailujärjestäjä maksaa Suomen Kansainväliselle Mölkkyliitolle sen hallituksen vahvistaman komissiomaksun.

 

15. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä voivat toimia oikeudellisina tai laillisina nimenkirjoittajina.

 

16. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevään mölkkykonventtia. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevään mölkkykonventtia hallitukselle.

 

 

17. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä mölkkykonventissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Konventtikutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän mölkkykonventin määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

©2018 Mölkkyliitto - Kotisivukonkarit (MMD Networks Oy)